تاریخ انتشار :پنج شنبه ۲۴ شهریور ۹۰.::. ساعت : ۹:۱۹ ب.ظ
کدخبر : 16091:: بازدید243:: بامدیریت:فرهاد نظری

روستای شیوا-نوای شمسعلی اسماعیل پورشیوائی

نوای شمسعلی

شمسعلی اسماعیل پورشیوایی ،ساکن روستای شیواحومه ی لاهیجان ،اطراف شهرستان سیاهکل بوده ودارای شغل کشاورزی می باشد.وی درکتابش آورده است که تابیست وپنج سالگی خواندن ونوشتن رانمی دانست وارآن تاریخ  بدون آنکه به دبستان یااینکه پیش معلمی برود،شروع به یادگرفتن قرآن ازاین وآن کرد،ودرسی سالگی خواندن ونوشتن فارسی وتاحدودی عربی رایادگرفت وشروع به مداحی نمود وازچهل وپنج سالگی کم وبیش شروع به گفتن مرثیه ومصیبت هاکردوکم کم نوشتن  کتاب شعرراآغاز وتاسال هزاروسیصدوهشتادجلداول کتاب مرثیه واشعاروپندیات رابه پایان رسانید… دراین پست جهت معرفی ایشان گزیده ای ازاشعاراوراکه درکتابش تحت عنوان نوای شمسعلی سال هشتادویک به چاپ رسیده است ،می آوریم.

غافل ازآخرت

هرکه آید درجهان چون زندگانی می کند/نه که خودقربانی دنیای فانی می کند

آن جهان ارزان مده براین جهان/وقت خودکن، توشه ی هردوجهان

وقت رفتن کس نیایدباشماجزکارتان/کس نیایدباشماجزکرده وکردارتان

این جهان یک چندروزی بیش نیست/هرکه آیدفکرکارخویش نیست

تاتوانی اسب ظلمت رابران/آخرش خواهی روی، نزدخدای مهربان

می شوی تو،روسیاه وشرمسار/حیف پشیمانی نمی آیدبکار

درباره نماز

آن خدای مهربان وبی نیاز/این چنین فرموده ازبهترنماز

آفریدم جن وانس، دارندهمه برمن نیاز/آفریدم ،تامراسجده کننددرهرنماز

آفریدم بنده ی روی زمین/احسن الله گفته ام برخالقین

بنده ای که بی نمازاست،بنده نیست/بنده بامن قهرباشد،زنده نیست

بنده قدرخودبداند،ازهمه بالاتراست/گرزخودغافل شودازهرچیزی کمتراست

شکایت اززبان

به خلوت می کنم بادل حکایت/کنم من اززبان خودشکایت

زبانم بادل من هم صدانیست/دل کس راشکستن هم، روانیست

دلم جزگفته ی قرآن نخواهد/بجزازخیردوستان نخواهد

دلم خواهد،دلی بادل بستن/شده کارزبانم دل شکستن

شده کارزبان من همش نیش/براندازمن دگر،بیگانه هم خویش

خدایاجزتومن یاری ندارم/ته دل،برکس آزاری ندارم

خداوندامراازغم رها کن/زبانم راتوباخودآشناکن

رفتن جوانی

الهی این جوانیم هدررفت/امیدوشادیمانیم هدررفت

بپرسدکس، ازاین دنیاچه دیدی/بگوییم جزغم وباناامیدی

دوباره این دل من غم گرفته/بازاین دنیاماتم گرفته

ازاین دنیاندیدم خیریکدم/نبردم بهره ای جزغصه وغم

زدنیاگربپرسیدمن به آهی/میگم دنیانمی ارزدبه کاهی

«مطالب مرتبط»

یک دیدگاه

  1. مرتضی اسماعیل پور گفت:

    سلام باعث افتخار ما و محله ما هست ایشون جلد دومه کتاب را ب چاپ رسانده و جلد سوم هم در دست چاپ می باشد از همات و محبت دوستان کمال تشکر داریم .

دیدگاه خود را به ما بگویید.