تاریخ انتشار :جمعه ۲۱ آذر ۹۳.::. ساعت : ۱:۲۲ ب.ظ
کدخبر : 11220:: بازدید317:: بامدیریت:فرهاد نظری

بررسی نقش سرمایه انسانی شخصی برتعهد سازمانی کارکنان-سارا دانشور پاشاکی

بررسی نقش سرمایه انسانی شخصی برتعهد سازمانی کارکنان

عکس تزیینی است

بررسی نقش سرمایه انسانی شخصی بر تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰

چکیده :
گر چه تعهد سازمانی موضوع جدیدی در حوزه مسائل مدیریت و سازمان نیست، اما از آنجا که دلیل از دست دادن نیروی کار شایسته و آثار آن بر کارایی و بهره وری سازمان قابل توجه می باشد، توجه به این مهم امری ضروری است.
برانهام ۵۰۰۲ بیان می کند به طور متوسط%۵۲ از کارکنان فعال در سازمان ها در فرآیند قطع ارتباط و در کمین شکار فرصتهای شغلی جدید هستند.از طرف دیگر با توجه به تغییر و تحولات در عصر کنونی ، سرمایه های انسانی به عنوان مزیت کلیدی برای بقا و ارتقاء سازمان و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان محسوب می شوند.
سرمایه های انسانی برای مالکین آن دارایی های ارزشمندی محسوب می شوند،مالکین این سرمایه ها در درجه اول خود کارکنان و سپس سازمانهایشان می باشند.از این روپژوهش حاضر با هدف شناسایی روابط متقابل بین سرمایه های عقلانی ،اجتماعی و هیجانی واثرات آنها بر تعهد سازمانی کارکنان در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.
روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی بوده و بطور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از میان ابعاد سرمایه انسانی شخصی ،دو بعد سرمایه عقلانی و اجتماعی بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر تعهدسازمانی کارکنان تاثیر می گذارد. ضمناً ابعاد سه گانه سرمایه انسانی شخصی با یکدیگر روابط متقابل و معنی داری دارند.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه:
از آنجا که مهمترین هدف هر سازمان دستیابی به بالاترین سطح بهرهوری و کارایی است،عاملهای اساسی و کارآمد برای رسیدن به هدف را می توان سرمایه، ابزار، روش انجام کار ونیروی انسانی ذکر کرد.
از طرفی سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان وسازگاری و ماهیت در حال تغییر مشاغل تمایل دارند تا کارکنانی داشته باشند تا فراتر از دانش ووظیفه تعیین شده عمل نمایند.
به گفته پیتر دراکر ۵،قرن بیست ویکم ،قرن اقتصاد دانشی است و در این اقتصاد داراییهای فکری و به خصوص سرمایههای انسانی جزو مهمترین داراییهای سازمانی محسوب شده وموفقیت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیتهای فکری آنان دارد. از طرفی وجود کارکنان متعهدباعث ایجاد ثبات و اطمینان در سازمان شده و مولد داراییهای نامشهود است.
سرمایه انسانی سازمان برای مالکین سرمایه یا همان کارکنان یک دارایی ارزشمند محسوب میشود که میتواند موفقیت آنها را بطور فزایندهای تحت تأثیر قرار دهد و با توجه به اینکه تعهد سازمانی بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم به ماندن در سازمان نموده و موجب انجام کارها با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمانی میشود، لذا وجود کارکنان که دارای سرمایه انسانی شخصی بالایی میباشند و از تعهد بالایی برخوردارند سبب رشد و توسعه وتعالی سازمان خواهد شد.

منبع: http://ganj.irandoc.ac.ir

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.