تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۷ آذر ۹۳.::. ساعت : ۶:۱۵ ب.ظ
کدخبر : 11152:: بازدید163:: بامدیریت:فرهاد نظری

تأثیرسیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک-کامران منصورقناعی پاشاکی

تأثیرسیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک

عکس تزیینی است

تأثیر تیمارهای مختلف تراکم بوته و سیستم کاشت بر پاره ای از صفات مورفولوژیک و مقادیر پروتئین و نشاسته بذور توده بومی لوبیا(Phaseolus vulgaris L)
خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثر سیستم های مختلف کاشت و تراکم بوته بر پاره ای از خصوصیات مورفولوژک و میزان پروتئین و نشاسته لوبیای بومی در استان گیلان، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ اجرا شد. دو فاصله ردیف کشت ۵۰ و ۷۰ سانتی متری در کرت های اصلی و سه سیستم کشت (کشت یک ردیف روی پشته، دو ردیف روی پشته و کشت خطی) و سه تراکم بوته (۱۵، ۲۵ و ۳۵ بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی درنظر گرفته شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که صفات موفولوژیک و درصد پروتئین و نشاسته به طور معنی داری تحت تأثیر برهمکنش ها گرفته است. مقایسه میانگین ها همچنین، نشان داد که در بیشتر موارد افزایش فاصله ردیف کاشت، سیستم کاشت دو ردیف روی پشته و تراکم ۳۵ بوته در مترمربع تأثیرات منفی تنش های محیطی و رقابت برای جذب منابع را جبران کند. در کل به نظر می رسد که سیستم کاشت دو ردیف روی پشته با فاصله ۷۰ سانتیمتر از نظر ایجاد ارتفاع بلندتر و تولید پروتئین بیشتر در دانه از کاشت با فاصله کمتر و کشت خطی ارجح باشد.

نویسند‌گان:
[ مجید قنبری ] – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت ،دانشگاه گیلان
[ محسن زواره ] – استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گیلان
[ کامران منصور قناعی پاشاکی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان
[ مهدی مهدی پور اصل ] – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه گیلان

منبع: سایت سیویلیکا

«مطالب مرتبط»

دیدگاه خود را به ما بگویید.